top of page

Informace o oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  1. Písemným oznámením - podáním adresovaným příslušné osobě dle čl. II a to buď poštou na adresu FLEXIMA s.r.o., objekt Inventa s.r.o., S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice V nebo vložením do poštovní schránky umístěné při vstupu do budovy v Pardubicích. Obálku nutno označit jako Whistleblowing, Důvěrné, Pouze k rukám příslušné osoby, Neotvírat – whistleblowing apod. Zaměstnanci společnosti nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat pouze přímo příslušné osobě.

 

  1. Ústním oznámením:

    1. telefonicky nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo +420 605 281 965 – jde o přímé (nepřepojované) telefonické spojení určeno výlučně pro tento účel,

    2. osobně při setkání s příslušnou osobou; žádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

 

V případě ústního oznámení (tj. osobně nebo telefonicky) se pořídí písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. V tomto případě se oznamovateli umožní, aby se k němu vyjádřil. Jeho vyjádření se k písemnému záznamu přiloží.

Příslušnou osobou je personální ředitel Bc. Tomáš Borůvka. Ten je k zastižení na výše uvedených kontaktech.

FLEXIMA s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Informace o oznamování prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému:

Oznámení lze uskutečnit i skrze Ministerstvo spravedlnosti na tomto odkaze oznamovatel.justice.cz

bottom of page